Léčba chronické bolesti pomocí léčebného konopí

Srp 4, 2023

Léčba chronické bolesti pomocí léčebného konopí

Na celém světě žije s chronickou bolestí 20 % obyvatel a v některých oblastech jí trpí každý čtvrtý člověk. Chronická neutišitelná bolest se často vyskytuje současně s nespavostí, úzkostí, depresí, posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a poruchami způsobenými užíváním návykových látek, jako jsou opioidy nebo alkohol. Chronická bolest a tyto souběžně se vyskytující stavy patří také mezi nejčastější indikace, u kterých se v posledních letech terapeuticky používají léčiva na bázi kanabinoidů (CBM – z anglického Cannabinoid Based Medicines), získávaná z rostliny konopí.

Užívání konopí proti bolesti bylo doloženo v době již před více než 5 000 lety. První čínští lékaři ho používali k léčbě bolesti spojené s porodem, malárií, revmatem, a dokonce i zácpou. V průběhu posledních zhruba 30 let bylo provedeno nespočet studií zabývajících se účinností konopných preparátů při léčbě a zvládání chronické bolesti.

Například studie z roku 2017 se zabývala pohledem samotných pacientů trpících chronickou bolestí na kanabinoidní léčbu. Výzku zahrnoval 984 subjektů, včetně pacientů s neuropatickou bolestí, bolestí zad, artritidou, pooperační bolestí, bolestí hlavy a břicha. V této konkrétní studii dvě třetiny pacientů uvedly jako hlavní přínos konopné terapie subjektivní úlevu od bolesti. Druhým nejčastěji uváděným přínosem bylo zlepšení spánku.

Opioidy a léčebné konopí: Riziko nebo vhodná kombinace?

Starší studie z roku 2016 navíc ukázala, že u pacientů s chronickou bolestí, kteří užívali léčebné konopí, došlo ke snížení užívání opioidů až o 64 %. U těchto pacientů bylo následně vypozorováno méně vedlejších účinků a výrazně zlepšenákvalita života. Další studie analyzující ve Spojených státech vliv existence tzv. konopných výdejen (tedy místa, kde si pacient vyzvedává léčebné konopí na recept) na nežádoucí následky v důsledku užívání opioidů prokázala 17% snížení počtu úmrtí souvisejících s užíváním opioidních léčiv. Existence výdejen léčebného konopí měla taktéž pozitivní vliv na počet pacientů léčících se ze závislosti na opioidech.

Léčba chronické bolesti pomocí léčebného konopí

Jiná studie z roku 2018 poukázala na účinnost léčebného konopí při léčbě chronické nenádorové bolesti, neuropatické bolesti, bolesti hlavy vyvolané léky a alodynie. Zároveň se ale nepotvrdilo, že by mělo stejnou účinnost jako neopioidní analgetika při léčbě akutní bolesti. V této konkrétní studii léčebné konopí nebylo ani účinnější než placebo při léčbě viscerální bolesti. Navíc u nádorové bolesti poskytovalo pouze minimální analgetický účinek.

Nadnárodní studie bolesti týkající se dávkování

Proběhlo také několik randomizovaných kontrolovaných studií, které zkoumaly dávkování a podávání léčebného konopí. V jedné konkrétní studii vypracovali odborníci z devíti různých zemí tři různé léčebné protokoly pro dávkování a podávání konopí při léčbě pacientů s chronickou bolestí. Ve standardním protokolu bylo stanoveno, že počáteční dávkou bude 5 mg CBD dvakrát denně (vzhledem k bezpečnostnímu profilu tohoto kanabinoidu). Ve chvíli, kdy dávka 40 miligramům CBD denně neposkytuje dostatečnou úlevu od bolesti, přichází na řadu zahajovací dávka THC v množství 2,5 miligramu.

Podle konsenzu autorů studie lze následně THC pomalu titrovat až o 2,5 miligramu každé dva až sedm dní, dokud se nedosáhne maximální dávky 40 miligramů denně. Pokud ani toto maximální dávkování nepřineslo dostatečnou úlevu od bolesti, doporučují lékaři a autoři tohoto výzkumu konzultaci se zkušeným klinickým lékařem zabývajícím se léčebným konopím.

Pro zajímavost konzervativní protokol vypadal takto: Zahajovací dávka je CBD 5 miligramů jednou nebo dvakrát denně až do maximální dávky 40 miligramů denně, po čemž následuje zahajovací dávka 1 miligramu THC, pokud maximální dávka CBD nevedla k dostatečnému zmírnění bolesti. Dávku THC pak bylo možné titrovat o 1 miligram každých sedm dní až do dosažení maximální dávky 40 miligramů denně. A konečně rychlý protokol zahrnoval vyvážený poměr CBD a THC od samého počátku, kdy se začínalo 2,5 až 5 miligramy každého kanabinoidu jednou nebo dvakrát denně. Dávku bylo možné titrovat po 2,5 až 5 miligramech každé dva až tři dny jednou nebo dvakrát denně až do dosažení maximální dávky 40 miligramů THC (u CBD se horní hranice neřešila).

Lékové interakce

THC i CBD jsou převážně metabolizovány v játrech prostřednictvím systému cytochromu P450. Klinických studií týkajících se vlivu kanabinoidů na tento enzymový systém je k dispozici málo, ale studie in vitro naznačují, že THC inhibuje CYP3A4, CYP3A5, CYP2C9 a CYP2C19, zatímco CBD inhibuje CYP2C19, CYP3A4 a CYP3A5. Vzhledem ke slabému inhibičnímu účinku těchto kanabinoidů je pro klinický inhibiční účinek pravděpodobně zapotřebí vyšších koncentrací, než jaké jsou aplikovány v medicínské praxi.

Důvodem k obavám však může být současné podávání kanabinoidů s léky s takzvaným úzkým terapeutickým oknem, které jsou rovněž metabolizovány těmito enzymy, jako jsou například přímo působící perorální antikoagulancia metabolizovaná prostřednictvím CYP3A4 a klopidogrel vyžadující přeměnu na aktivní metabolit prostřednictvím CYP2C19. Například při současném podávání velmi vysokých dávek CBD byly pozorovány významně zvýšené hladiny antiepileptika klobazamu a jeho metabolitu n-desmethylklobazamu, pravděpodobně v důsledku společného metabolismu prostřednictvím CYP2C19 a CYP3A4.

Nedostatek relevantních údajů

Na závěr je nutno konstatovat, že mnohé z provedených studií analyzujících potenciální přínos léčebného konopí při léčbě chronické bolesti bohužel vycházejí z příliš malého vzorku. Nicméně s tím, jak postupně přibývá zemí, které legalizují léčebné konopí, bude v budoucnu přibývat relevantních studií s většími vzorky. Ačkoli předběžné údaje podporují podávání léčebného konopí při léčbě chronické bolesti, je zcela zřejmé, že je třeba provést rozsáhlejší výzkumy, než bude možné vyvodit směrodatné a obecně platné závěry.

*Výše uvedený text byl napsán nezávislým přispěvatelem a neodráží oficiální názory společnosti Motagon ani pokyny k použití produktů společnosti Motagon.

Author